KOMISIE

komisia školstva, kultúry,mládeže a športu
predseda : Milan Tureček
členovia:    Alexander Lőrincz
PaedDr.Ružena Machová
Ján Markovics
Tamás Mészáros

komisia sociálna, zlúčená s komisiou na ochranu verejného poriadku a s komisiou na ochranu životného prostredia
predseda: Ildiko Kertészová
členovia :  Viera Füsiová
Dezider Pataki
Ladislav Szolik
Ján Zengő, ml.

komisia finančná, výstavby a územného plánovania, obchodu a služieb
predseda : Ing. Roland Novák
členovia:    Róbert Jancsó
Ing.Tibor Lőrincz
Bc.Erika Magalová
Štefan Őszi

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Dezider Pataki
Róbert Jancsó
Alexander LőrinczComments are closed.