školy

Základné školy so slovenským a maďarským vyučovacím jazykom sú v jednej budove. Vyučovanie v slovenskej škole prebieha v dvoch triedach s 25 žiakmi. Špecifikum vo vyučovacom procese je v tom, že učiteľ pracuje s dvomi ročníkmi. Napriek tomu so skúsenými a vyspelými učiteľmi. Kolektív na škole je malý. Slovenská škola je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie, v rámci ktorého uskutočňujeme rôzne súťaže, športové podujatia. V Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským prebieha vyučovanie v štyroch triedach spolu s 50 žiakmi. Počas školského roku učiteľky oboch škôl organizujú rôzne akcie napr. recitačné súťaže, súťaže v kreslení, plavecký výcvik, maškarné plesy, návštevy divadelných predstavení a školské výlety. Tel.č.: 0357792521.

V Kameničnej je umiestnená materská škola so slovenským aj maďarským vyučovacím jazykom v jednej budove. Materská škola sa nachádza v peknom a kľudnom prostredí. Učiteľky materskej školy kladú veľký dôraz na zachovávanie ľudových tradícií formou spievania krásnych starých slovenských ľudových piesní. Aktívne sa podieľajú na výtvarných súťažiacich a rôznych kultúrnych podujatiach našej

 

Materská škola – Óvoda Kameničná, Priateľstva 662.

Materská škola sa predstavuje

Zriaďovateľ: Obec Kameničná
Adresa: 946 01 Kameničná, Hlavná 122.

Telefónne číslo MŠ 035 7792192

Personálne obsadenie MŠ
Riaditeľka:           Trenčíková Mária

Učiteľky:              Tausková Bronislava
Mgr: Schulczeová Anita

Školníčka:            Gatyiková Helena

Školská jedáleń:   vedúca školskej jedálne: Spányiková Elvíra
kuchárka:                        Mészárosová Helena

Údaje o rade školy:

Predsedkyňa:         Tausková Bronislava
Členovia                Tureček Milan
Vidová Zuzana
Gatyiková Helena

Triedy a počet detí:

Trieda s vyučovacím jazykom slovenským:               13 detí
Trieda s vyučovacím jazykom maďarským:               17 detí
Poobede sú triedy spojené.

Prevádzka MŠ: 6,30     -     16,15 hod.

Materská škola v našej obci bola založená v roku 1943 a pôsobila v rodinnom dome ako letná družina pre deti. Do roku 1951 materskú školu niekoľkokrát premiestnili do iných budov a na krátku dobu bola prerušená aj prevádzka. Materská škola v obci je pravidelne v prevádzke od roku 1951.

Terajšia budova MŠ bola postavená v roku 1978. Je to jednoposchodová budova s kuchyňou pre dve triedy. Budova je umiestnená na veľkom trávnatom pozemku s množstvom zelene, okrasných stromov, kríkov a kvetinových záhonov.

Sme dvojtriedna materská škola  s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Budova  je v dobrom technickom stave, avšak v budúcnosti treba previesť väčšiu rekonštrukciu.

Na veľkom, priestrannom dvore máme k dispozícii kryté rekonštruované pieskovisko, záhradný domček a množstvo preliezačiek, ktoré pri pobyte vonku denne využívame.

Naša materská škola od roku 2001 je zapojená do siete materských škôl „ Škola podporujúca zdravie“ a je držiteľkou certifikátu Ministerstva školstva SR.

Základným pojmom „Škola podporujúca zdravie“ je podpora zdravia, čo nie je iba zdravotná výchova. Obsah tohto pojmu v sebe zahŕňa zdravie fyzické, psychické, sociálne prostredie v ktorom dieťa žije a podmienky, ktoré na zdravie vplývajú.

Škola podporujúca zdravie sa riadi s týmito zásadmi:
-          vytvárať podmienky pre pohodu a zdravie
-          vychovávať k zdravému životnému štýlu
-          pri realizácii projektu spolupracovať so sociálnymi a odborovými partnermi.

Program podpory zdravia v MŠ výrazne ovplyvňuje všetkých zamestnancov, najmä však učiteľky, ktoré svojim správaním podporujú zdravie svoje i celej komunity. Cieľom projektu je posilňovanie, rozvíjanie a ochrana individuálneho a kolektívneho zdravia. Deti sa snažíme vychovávať tak, aby dokázali čo najviac riadiť vlastný život a naučili sa vážiť si svoje zdravie a zdravie iných.

Pri podpore zdravia  v našej MŠ dôležitú úlohu hrá ochrana a tvorba zdravého životného prostredia. Cez poznávanie vedieme deti k enviromentálnemu správaniu a konaniu v každodenných, bežných situáciach. Spoločným úsilím sa snažíme vychovať generáciu, ktorej bude záležať na dobrých medziľudských vzťahoch, krásnej a zdravej prírode a zdravom životnom prostredí.

Našu prácu nasmerujeme na spoluprácu s rodinami a inými inštitúciami, aby sa nám podarilo vytvoriť príjemné prostredie pre deti a postupne vytvoriť profil materskej školy rodinného typu.

V súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v našej  materskej škole poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

Hlavnou myšlienkou programu je:
-    podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa
-    aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionability a sociability
-    rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách
-    pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:
-   napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi
-   uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie
-   podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa   v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej a morálnej oblasti
-   prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
-   uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami
-   získavať dôveru rodičov v ivdividuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich  pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi.

Kolektív materskej školy vypracoval vlastný školský vzdelávací program pod názvom

„ R y b i č k y „

Stratégie:
-       prednášky pre rodičov v rámci rodičovských združení
-       poskytnutie poradenskej služby, individuálne riešiť  problémy výchovy u detí, zachovať mlčanlivosť
-       organizovanie prednášky a besedy  v spolupráci OPPP
-       splnenie vypracovaného programu „Škola podporujúca zdravie“
-       informovanie rodičov formou „Okienko pre rodičov“
-       využívanie ekohier
-       separované zbieranie odpadu
-       zameranie pozornosti na správne a racionálne stravovanie, každý deň podávať deťom ovocie a zeleninu, pravidelne podávať deťom celozrnné pečivo, ryby, mliečne výrobky, šaláty, potraviny obohatené vlákninou a podstatne menej cukru
-       spolupráca s rodinami pri vytváraní a upevňovaní zdravých stravovacích návykov cieľom predchádzania chorôb súvisiace s obezitou
-       z príležitosti Svetového dňa mlieka uskutočnenie ochutnávky mliečnych výrobkov
-       usporiadanie výstavy a uchutnávky ovocia a zeleniny v spolupráci s rodičmi
-       zabezpečenie vhodného pitného režimu
-       zabezpečenie  maximálnej možnosti deťom pre spontánnu pohybovú aktivitu
-       prostredníctvom hry predkladať deťom vhodné modelové situácie na riešenie medziľudských vzťahov
-       vytvorením dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku, zabrániť vzniku stresu v deťoch i pracovníčok MŠ
-       návšteva divadla, výstav a rôznych predstavení cieľom zvyšovania  pozitívnej životnej orientácie
-       zabezpečenie príjemného prostredia na vytváranie kladných citových podnetov u detí
-       orientovať pozornosť na znižovanie chorobnosti detí otužovaním, spávnym obliekaním, vetrením, maximálnym dodržiavaním hygienických návykov a čistoty, každodenným umývaním zubov
-       plánovanie výchovnej činosti v súlade dodržiavaním denného režimu
-       usporiadanie  týždňa športu a detskej olympiády, oboznámiť deti s významom športu pre ochranu zdravie človeka
-       účasť  na obecných oslavách a športového dňa obce
-       v rámci spolupráce so ZŠ  využívanie školskej telocvične na pohybové aktivity
-       riešenie problémmov pomocou obrázkov , rozprávok, bábkového divadla, vedieť privolať pomoc dospelého  v krízových situáciách
-       pri situačných hrách naučiť deti nenásilne obhajovať vlastné stanovisko
-       využívanie výpočtovej techniky a audiovizuálnych pomôcok

 

Aktivity a aktuality:
-          výučba anglického jazyka pre deti – týždenne  dvakrát 30 min.
-          objednávanie detských časopisov
-          usporiadanie výstavy a ochutnávky ovocia a zeleniny v spolupráci s rodičmi
-          organizovanie dňa Mikuláša
-          kultúrny program detí pre rodičov k Vianociam
-          oboznamovanie sa so školským prostredím v rámci návštevy v ZŠ
-          maškarný ples
-          návšteva knižnice, tlačiarne
-          zápis detí do MŠ
-          športový deň v telocvični ZŠ
-          dopravný deň
-          exkurzie do prírody
-          zabezpečenie divadelných predstavení
-          kultúrny program ku Dňu matiek
-          zábavný program pre deti z príležitosti Dňa detí
-          rozlúčková slávnosť s kultúrnym programom
-          spoločná účasť žiakov škôl a detí MŠ kultúrnych programoch a podujatí

obce. Tel.č.: 0357732192.

Žiačka 3. ročníka ZŠ Kameničná Dominika Lehocká sa zúčastnila dňa 23.3.2011 okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Komárne.
Netrpezlivo sme očakávali vyhlásenie výsledkov súťaže. S radosťou sme sa dozvedeli, že naša žiačka sa umiestnila na krásnom druhom mieste.
Medzi súťažiacimi žiakmi sedeli aj jej spolužiačky, ktoré jej počas celej súťaže držali palce.
Deň narcisov
Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave. Po vzniku sa aj kolektív našej školy zapojil do nej, nakoľko sme si uvedomili, že najvznešenejšou pomocou, je pomoc chorým ľuďom. Tým, že sme sa stotožnili s kľúčovými úlohami boja proti rakovine, postupne sme sa začali zapájať do zbierky pre onkologicky chorých pacientov. Už 8. rok organizuje škola dobrovoľnú zbierku v rámci Dňa narcisov.
Každoročne v apríli na Deň narcisov, chodia pani učiteľky so žiakmi do Komárna do firmy Rieker a do inštitúcií v Kameničnej, kde ponúkajú ústredne dodané narcisy za dobrovoľný príspevok.. Vyzbierané peniaze sa posielajú na konto Ligy proti rakovine. Ústrižok z odoslaných peňazí je uložený v spisoch školy a je k nahliadnutiu pre každého.

Deň narcisov

Picture 1 of 6

Comments are closed.