Zmluvy obce (od r. 2011)

Dohoda o urovnaní

Zmluva o poskytn.dotácie CSEMADOK

Zmluva o poskytnutí dotácie Farnosť Kameničná

Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľný hasičský zbor

Zmluva o poskytnutí dotácie Karate klub

Zmluva o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov

Zmluva o poskytnutí dotácie TJ AGRO 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie Poľovníckej združenie

Zmluva o poskytnutí ČOV

Nájomná zmluva za hrob.miesto Nagy

Zmluva o obchodnej spolupráci

Dohoda – ÚPSVaR

Zmluva o dielo

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny_0001

Zmluva o poskyt.služieb – Agrodružstvo

Dodatok k Náj.zmluve- AGIM

Nájomná zmluva – AGIM

Zmluva o dielo – ERMA – Zabezp.systém

Zmluva o poskytnutí fin.daru-AGRODRUŽSTVO

Zmluva o výpožičke uznesenie

Zmluva o poskyt.fin.daru-FEMAX

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Horjánová

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Németh

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Tóth

Zmluva o poskytovaní strážnej služby č.201-027

Zmluva o poskytovaní strážnej služby č.201-024

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia – lokalita Vinohrady

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia -Čerpací rad

Zmluva o spolupráci č.14-13500-001-SVO

Zmluva o poskytnutí fin.daru_0002

Zmluva o poskytnutí fin.daru_0001

Zmluva o poskytnutí fin.daru

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0005

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0004

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0003

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0002

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko_0001

Nájomná zmluva – Dopr.ihrisko

Zmluva o dielo VF Project

Dodatok č 1 k dohode č.15

RRA Zmluva

Poistná zmluva č.123-2046367.

Zmluva č. 7 ZO Jednota dôchodcov

Nájomná zmluva Kosztolányi

Nájomná zmluva Manet, Manetová

Nájomná zmluva Paulis, Csernus

Zmluva 5902014

Darovacia zmluva_socha

Nájomná zmluva – Kosztolányi

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov

Zmluva o dielo – Projekt Town Twinning

Zmluva č. 6 O poskytn.fin.prost.Farnosť

Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi

DOHODA č. 15 50j

Nájomná zmluva – RUSSEL STAV

Zmluva o dielo – RRAKN

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Lelovics

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Viczenová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ziacharová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Virághová

Zmluva o prenájmemiesta na pohrebisku Téglásová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rigóová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horváthová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Füssiová

Nájomná zmluva Home Sales

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.221196-2014

SZRB – Všeob.obchodn.podmienky

Úverová zmluva-SZRB č.221196-2014

Zmluva o poskyt.dot.- CSEMADOK

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. Karatte klub

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. Hasiči

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. TJ AGRO

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. JDS

Nájomná zmluva RUSSEL STAV

Sprostredkovateľská zmluva ENVIROTREND s.r.o.

Zmluva o dielo- projektové práce-multifunkčné ihriko

Zmluva o dielo – Vajkai – Okná

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve -dom č.607

Zmluva BEMIA plus s.r.o.

Dodatok k zmluve EKELTOUR s.r.o.

Zmluva o dielo RRA KN

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

Kúpna zmluva -dom č. 607

Zmluva o posk. soc. služby č. 82014

Zmluva o posk. soc. služby č.752014

Zmluva o posk. soc. služby č.402014

Zmluva o posk. soc. služby č.392014

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu -Markovics_Markovicsová

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu – Rigó_Nagyová

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu – Križanová

Dodatok č.2 k Zlmuve o nájme bytu – Szíjjártová_Nagy

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu -Paradiová_Parádiová

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu – Póloš

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu – Motajcsek_Szabóová

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu – Gelleová_Pázska

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu – Balla_,Pólošová

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu

Zmluva o dielo -RRA

Zmluva o dielo – Vajkai K.

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o dodávke elektriny č.4119-2013 – MAGNA E.A. s.r.o.

Zmuva o dodávke elektriny č.4031-2013-MAGNA E.A. s.r.o.

Zmluva o nájme bytu -Imrich Motajcsek

Zmluva o zriadení vecných bremien č.13-377-l13.0501.11.001-VB

Zmluva RRA

Zmluva VF Project

Zmluva o dielo – BEKE

Dohoda č. 10xx2013§54 UPSVAR KN

Zmluva o poskytnutí služieb Grantprojekt s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie-Úrad vlády

Zmluva o spolupráci A.S.A.

Zmluva o dielo – senior centrum

Zmluva VF Projekt

Zmluva o dielo-ITAK

Zmluva o dielo RRA

Zmluva o dielo RRA

Zmluva Kližska Nemá

Zmluva o nájme bytu Soldan, Mauszová

Zmluva o nájme bytu_Parádiová

Kúpna zmluva Bakonyi, Angyalová

Zmluva o dielo 5_I_2013_AGIM

Zmluva o nájme Agrodružstvo Kameničná

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva ČOV Tôň

Zmluva o dielo RRA_2

Zmluva o dielo RRA

Zmluva o prenájme rekl. billboardu Jmedia s.r.o.

Zmluva o budúc. kúpn. zmluve Innovia s.r.o

Nájomná zmluva Obec Kameničná – Innovia_s.r.o.

Zmluva o nájme bytu – Mgr. Timea Lišková, AttilaManyus

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – Poľovnícke združenie Kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – TJ AGRO Kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná

Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov z vl. príjmov obce – Karate klub kameničná

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce – CSEMADOK ZO Kameničná

Zmluva o posk. služieb Komunálna spoločnosť s.r.o.

Zmluva o posk. služieb Obec Veľké Kosihy

Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektov

Zmluva o nájme nebytového priestoru Save light

Zmluva o dielo VF Project&Marketing s.r.o.

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva č.32013_Margita Sárkányová

zmluva č.10412012 Helena Ambrošová

Zmluva č.10402012_Mária Aggová

Zmluva č.10352012_Ladislav Agg

Dodatok k Zmluve o nakl. s komun. odpadom

Mandátna zmluva VOLUMA s.r.o. – časť zateplenie objektu

Mandátna zmluva VOLUMA s.r.o.

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva o prenájme hrob. miesta Horváth Michal

Zmluva o prenájme hrob. miesta Viczenová Juliana

Zmluva o prenájme hrob. miesta Téglásová

Zmluva o prenájme hrob. miesta Ottová Marta

Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku – LEADER2-2012-OP123-1-3

Zmluva o dielo METAL SERVIS Recykling s.r.o.

Zmluva o nájme bytu- Marsal Tomáš,Marsalová Eva

Dohoda o vysporiadaní vlastníckych práv k stavbe a o vysporiadaní práv a záväzkov

Zmluva o dielo RRA

Zmluva o dielo č.11/2012_Kovil s.r.o.

Zmluva o nájme bytu-Ősziová, Szoboszlai

Kúpna zmluva č.4-2012 -DANUBIUS spol.s.r.o.

Kúpna zmluva č.3-2012- PROJEKT MARKET

Zmluva o nájme bytu – Csepregi R., Csepregiová V.

Zmluva o nájme bytu – Ďurišová H.

Zmluva o nájme bytu – Lörincz A.

Zmluva o nájme bytu – Márthová A.

Zmluva o nájme bytu – Molnár L.

Zmluva o nájme bytu – Nagy Zs.

Zmluva o nájme bytu – Szabadosová A.

Zmluva o nájme bytu – Volentics P.

Zmluva o nájme bytu – Daniš B.

Zmluva o nájme bytu -Zsibrita J.

Zmluva o nájme bytu – Buzásová A.

Zmluva o spolupráci A.S.A.

Zmluva vecné bremeno ZSE

Kúpna zmluva č.2_2012_Femax

Kúpna zmluva č.1_2012_REVAN

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Dodatok č.1 ku kúpn. zmluve Zengő, Zengőová

Zmluva o dielo č.1432012 Projekt Town Twinning

Zmluva o dielo č.1642012 Envifond 2013

Zmluva o dielo č.1632012 Envifond 2013

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Zmluva o dodávke elektriny EON

Kúpna zmluva KÓDEXPRESS

Dodatok k zmluve PROSPECT s.r.o.

Kúpna zmluva Zengő, Zengőová

Zmluva INSA s.r.o. (obec) č.120604-0233

Zmluva o nájme lesných pozemkov

Zmluva č.238-2012 o poskytovaní dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4-2010

Kúpna zmluva Savelight

Zmluva o prenájme dopravného prostriedku

Zmluva o pripojení_ORANGE (3)

Zmluva o pripojení_ORANGE (2)

Zmluva o pripojení_ORANGE

Záložná zmluva Prima banka

Dodatok č.1 k zmluve o posk. fin.pr. dobrov. has. zbor

Zmluva o dielo RRAKN

Zmluva o dielo RRAKN

Dodatok č.1 k zmluve o posk. fin. prostr. TJ Agro

ZO Jednota dôchdcov_dodatok k zmluve č.1

Zmluva o prenájme pohrebného miesta Ottová

Zmluva č. 8654408U01 o posk. podp. z Envirom. fondu

Záložná zmluva Gelleová, Pászk

Zmluva o nájme bytu Gelleová, Pászka

Zmluva o dielo -Zelená pre seniorov 2012

Zmluva o dielo – Think Big 2012

Zmluva o bežnom účte_Prima banka

Zmluva o dielo č.28_2012_Prospect s.r.o.

Kúpna zmluva č.01_2012_Prospect s.r.o.

Zmluva č.5-2012- Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná

Zmluva č.4-2012- ZO Jednota dôchodcov Slovenska Kameničná

Dodatok k záložnej zmluve MDVRSR

Zmluva č.3-2012 – ZO CSEMADOK Kameničná

Zmluva č.2-2012 – TJ AGRO Kameničná

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov

Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve

Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úvere-Dodatok

Príloha k zmluve o posk. verejn. služieb Orange

Dodatok k zmluve Orange

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange

Objednávka Le Cheque de Jeneur

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

Zmluva o poskytnutí služieb

Dodatok k Nájomnej zmluve č.1772003 uzavretej v zmysle nariadenia vlády SR č.2081994

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Szabadosová A.

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Nagy Zsolt

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Beke L.

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Manet, Gallová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Zsuzsová, Zsuzsová, Pollák

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Zsibrita, Zsibritová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Volentics, Molnárová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Tadanaiová, Kocsisová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Szalaiová, Szalaiová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Paulis Benčič, Csernusová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Ősziová, Szoboszlai

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Majer, Majerová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Lőrincz, Lőrinczová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Csepregi, Csepregiová

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Buzásová, Daniš

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Buzásová, Kočiš

Dodatok k nájomnej zmluve Csütörtökiová, Echeverria

Dodatok k nájomnej zmluve Balla, Pólošová

Dodatok k nájomnej zmluve Tóthová

Dodatok k nájomnej zmluve Križanová

Dodatok k nájomnej zmluve Paradiova

Zmluva o posk. služieb EKELTOUR

Dodatok k nájomnej zmluve F. Oláh, K. Oláh

Dodatok k nájomnej zmluve_Pataki

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_ Horváthová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Hegedűsová

Dodatok k nájomnej zmluve Harangozó

Dodatok k nájomnej zmluve Rigó, Nagyová

Dodatok k nájomnej zmluve Csütörtökiová, Csütörtöki

Dodatok k nájomnej zmluve Markovics, Markovicsová

Dodatok k nájomnej zmluve Csütörtöki

Dodatok k nájomnej zmluve Erdélyiová

Dodatok k nájomnej zmluve Szíjjártóová, Nagy

Dodatok k zmluve o nakl. s komun. odpadom A.S.A. Slovensko

Zmluva o externom manažmente Prospect s.r.o.

Rámcová zmluva o splolupráci_AEGON

Záložná zmluva

Zmluva o pripojení_Orange

Zmluva o nájme bytu_Pataki Attila

Zmluva o nájme bytu_Mária Tóthová

Zmluva o nájme bytu_Karolína Szíjjártoova

Zmluva o nájme bytu_Helena Erdélyiová

Zmluva o prenájme pohrebisku_Škornikova

Zmluva o nájme bytu_Silvia Csütörtökiová

Zmluva o nájme bytu_Paradiová Príska

Zmluva o nájme bytu_Karol Csütörtöki

Zmluva o nájme bytu_Alžbeta Csütörtökiova

Zmluva o externom manažmente_Realityplus

Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úvere

Zmluva o nájme bytu Balla, Pólošová

Zmluva o nájme bytu Bc. Križanová

Zmluva o nájme bytu Oláh, Oláh

Zmluva o nájme bytu Rigó, Nagyová

Dohoda č.41_§51_2011R

Zmluva o postúpení povinnosti a práv stavebníka

Zmluva o združenej dod. elektriny_ZSE

Zmluva o združenej dodávke elektriny_ZSE

Zmluva o spolupr. DATATRADE

Čas zvýšeho nebezpečenstva vzniku požiaru

Zmluva o združených službách dodávky elektriny a plynu

Mandátna zmluva_Solles Print

Zmluva o nájme bytu_ Manet L. Gallová M.

Zmluva o nájme bytu_Ing. Beke Ladislav

Dodatok k zmluve o pripojení T-COM

Príloha č.1 k zmluve o prip. SPP

Dodatok č.2_2011 k dohode 31

Dodatok č. 2_2011

Dodatok č. 1_2011

Zmluva MPA Service

Zmluva o budúcej zmluve ZSE distribúcia

Zmluva o poist. majetku a zodpov. GENERALI

Zmluva o dodávke plynu – SPP

Servisná zmluva_IT

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (2)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (3)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (4)

Zmluva o združenej dodávke elektriny – e-on (5)

Dodatok zmluvy o odovzdávani údajov platobného styku e-Banka – Dexia banka

Zmluva o bežnom účte – Dexia banka

Zmluva o nájme bytu – Ősziová, Szoboszlai

Zmluva o nájme bytu – Volentics, Molnárová

Zmluva o nájme bytu – Benčičová, Csernusová

Dodatok č.1_2011 k dohode č. 10§50j2011 o poskytnuti prispevku na podporu zamestnanosti…

Zmluva o pskytn. fin. prostriedkov pre karate klub

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre telov. jednotu

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre jedn. dôchodcov

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre dobr. has. zbor

Zmluva o poskytn. fin. prostriedkov pre CSEMADOK

Zmluva o dielo SVP

Zmluva o nájme nebytových priestorov 8_2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov 8_2011_2

Zmluva o dielo_Mikuláš Kósa

Dohoda o spolupráci_MK SR

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná_Zsolt Nagy

Zmluva o nájme bytu Gacsalová Ildikó

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE_11

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE_10

Zmluva o pripojenó odberného zariadenia ZSE_9

Zmluva o pripojení odberného zariadenia ZSE_8

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_7

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_6

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_5

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_4

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_3

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_2

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ZSE_1

DODATOK K ZMLUVE ŠFRB

Nájomná zmluva Mekka

Nájomná zmluva Letrichová

ZMLUVA O OBCH. SPOLUPRÁCI Jmedia s.r.o.

KÚPNA ZMLUVA_COOP Jednota Komárno

ZMLUVA O VYUŽ. ELEKTR. SLUŽIEB

Dohoda č10_§5i_2011

Dohoda č10_§50j_2011

Dohoda č. 31 §50j/2011

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná – Királyová J.


Comments are closed.